Rejse og købsvilkår

Nedenstående regler og vilkår er gældende for køb af hotelophold gennem Tripsave.com

OBS! Ved aftalens indgåelse opkræver TripSave et ikke-refunder bart depositum, svarende til 100% af opholdets pris. Dette skyldes, at afbestilling pga. særlige vilkår hos underleverandører ikke kan ske uden at hele eller dele af opholdets pris på forhånd er tabt, eller at afbestillingsreglerne for det specifikke produkt afviger fra standardreglerne

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF HOTELOPHOLD

Betingelserne regulerer aftale om formidling af hotelophold mellem TripSave ApS (herefter benævnt tripsave.com) og kunder (herefter benævnt kunden), som køber hotelophold eller overnatning gennem Tripsave.com

1. Agentforbeholdet

Tripsave.com optræder som agent for vores hotel leverandører, og er derfor alene formidler af overnatning/hotelophold til kunden. Tripsave.com sælger ikke hotelophold i eget navn og modtager således alene kundens betaling for de købte overnatning på vegne af vores hotel leverandører.

Hotel/ opholds leverandør er kundens aftalepart, og det er derfor hotelophold leverandør, som er ansvarlig for opholdets korrekte gennemførelse. Hotelophold leverandørens generelle betingelser regulerer aftaleforholdet mellem kunden og hotelophold leverandør. Kunden kan finde de til enhver tid gældende betingelser på leverandørens hjemmeside.

Da Tripsave.com alene er formidler af overnatning/hotelophold,  er Tripsave.com som følge heraf ikke ansvarlig for hotel leverandørs konkurs samt for aflysninger, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af ophold indgået mellem kunden og hotel ophold leverandøren.

Ovenstående vilkår accepterer kunden i forbindelse med dennes accept af disse almindelige betingelser.

2. Aftaleindgåelse

2.1. Indgåelsen

Aftale om formidling af hotelophold mellem Tripsave.com og kunden er indgået og bindende for begge parter, når kunden har gennemført betaling på Tripsave.com hjemmeside. Inden kunden gennemfører betalingen og dermed accepterer aftalen om formidling, har kunden ved tilkendegivelse i en ”klik af”-boks modtaget og læst disse almindelige betingelser samt accepteret – tillige ved tilkendegivelse i en ”klik”-af boks, at Tripsave.com optræder som agent for levendøren.

2.2. Dokumenter

Fremsendelse af ordrebekræftelse og hotel voucher, samt anden korrespondance mellem kunden og Tripsave.com, herunder ændringer, foregår på den af kunden oplyste e-mailadresse. Kunden er derfor forpligtet til at opgive en e-mailadresse, hvorpå kunden kan kontaktes af Tripsave.com både før og under rejsen.

Tripsave.com fremsender efter indgåelsen af formidlingsaftalen en ordrebekræftelse samt hotel voucher til kundens e-mailadresse, hvoraf de aftalte vilkår fremgår. Hvis kunden ikke modtager ordrebekræftelsen inden 72 timer på den oplyste e-mailadresse efter bestilling, skal kunden straks kontakte Tripsave.com. Kunden bør forinden tjekke spamfilteret for e-mails fra rejsebureauet.

Kunden har pligt til straks efter modtagelsen af ordrebekræftelsen og hotel voucher at gennemgå disse og reagere over for Tripsave.com, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det bestilte.

3. Pris og betaling

3.1. Pris

Prisen på hotelopholdet er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige de i aftalen nævnte ydelser og alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og tillæg m.v.

Ved afbrydelse af bestilling på hjemmesiden, kan Tripsave.com imidlertid ikke garantere samme pris som den først fundne.Hos overnatningsstedet/hotellet kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, skatter entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler/lov, eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

3.2. Betaling

Betaling foretages udelukkende via Tripsave.com hjemmeside i forbindelse med bestilling af opholdet. Tripsave.com modtager følgende betalingsmidler: Visa, Visa/Dankort, Mastercard.

Der er intet kortgebyr. Er der ikke dækning på det betalingskort, som kunden anvender ved bestilling, har Tripsave.com ret til at annullere aftalen. Manglende dækning betragtes som misligholdelse fra kundens side, og kunden er som følge heraf ikke berettiget til at anvende den bestilte ydelse.

4. Kundens generelle pligter

4.1. Rejsedokumenter

Kunden er ansvarlig for, at de navne der fremgår af bookingen og hotel voucher er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas.

Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser skal kunden straks meddele dette til Tripsave.com. Tripsave.com vil i tilfælde af fejl forårsaget af kunden forsøge at korrigere uoverensstemmelserne. Såfremt dette er muligt beregner Tripsave.com sig et ekspeditionsgebyr på DKK500,- ligesom hotelopholdsleverandørens ekspeditionsgebyr vil blive opkrævet. Hvis hotelopholdsleverandør betingelser ikke tillader ændringer, kan Tripsave.com ikke gøres ansvarlig for fejl forårsaget af kunden.

4.2. Pas, visum og vaccinationer

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas ved rejsens afslutning, samt de for opholdets gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer.

For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Tripsave.com oplyser ikke – ved indgåelse af aftalen om formidling – kunden om pas og visumkrav samt de øvrige nødvendige dokumenter og forhold for rejsens gennemførelse. For yderligere information om visumpligt og vaccinationskrav: www.um.dk og www.ssi.dk.

4.3. Rettidigt fremmøde

Kunden skal have afsluttet check in på hotellet/overnatningssted i overensstemmelse med de i rejsedokumenterne oplyste tidspunkt og dato for check in. Modtager Tripsave.com information om ændringer foretaget af hotelleverandøren, vil kunden blive oplyst herom hurtigst muligt på den af kunden anførte e-mailadresse. Kunden forpligter sig til i forbindelse med købet at oplyse en gyldig e-mailadresse og accepterer samtidig at modtage ændringer på denne samt løbende at holde sig opdateret på ændringer.

4.4. Ordensbestemmelser

Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser hotel leverandøren har opsat.

Kunden skal optræde således, at andre gæster på hotellet ikke føler sig generet. I grovere tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden bortvises fra hotellet/overnatningsstedet Tripsave.com kan i tilfælde af bortvisning ikke gøres ansvarlig herfor.

5. Ændringer

5.1. Ændring af hotel booking

Langt de fleste hoteller/overnatningssteder som Tripsave.com er formidler af, kan ikke ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”). For ændringer eller refundering skal kunden rette henvendelse til Tripsave.com, som retter henvendelse til hotelophold leverandøren. Såfremt hotelophold leverandøren undtagelsesvist tillader ændringer eller refundering, kan dette ske mod Tripsave.com ekspeditionsgebyr på DKK 500,- samt hotelophold leverandørens ekspeditionsgebyr.

5.2. Overdragelse af hotelophold

Som udgangspunkt er det ikke muligt at overdrage hotelophold. Hvis kunden ønsker at overdrage hotelophold, skal denne kontakte Tripsave.com, som herefter retter henvendelse til hotelophold leverandøren. Såfremt leverandøren undtagelsesvist tillader overdragelse, kan dette ske mod Tripsave.com ekspeditionsgebyr på DKK 500 ,- samt hotel ophold leverandørens ekspeditionsgebyr.

5.3. Fortrydelsesret                                                        

For køb af hotelophold gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 1, stk. 4, nr. 4.

6. Afbestillingsforsikring

Det er kundens eget ansvar at tegne en afbestillingsforsikring.

7. Mangler og erstatning

7.1. Mangler

Tripsave.com er som følge af agentforbeholdet, jf. afsnit 1, ikke ansvarlig for fejl og mangler ved hotelopholds gennemførelse. Konstaterer kunden en mangel ved ydelsen, skal kunden derfor rette sit krav direkte til hotelopholdsleverandør. Afhjælpning, kompensation og erstatning ydes af hotelopholdsleverandør, såfremt kunden har ret til dette.

7.2. Hotelopholdsleverandør erstatningsansvar

Da Tripsave.com alene er formidler af hotelophold/overnatning, og da aftalen om hotelophold er indgået mellem kunden og hotelopholds leverandør, er det hotelopholdsleverandør, der er ansvarlig for den korrekte gennemførelse.

8. Værneting og lovvalg

Klager vedr. formidlingsaftalen kan, hvis der ikke opnås enighed mellem kunden og Tripsave.com, indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Nævnets hjemmeside er www.forbrug.dk. En klage kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tripsave.com e-mail adresse er til brug herfor claims@tripsave.com. Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af aftalen om formidling mellem kunden og Tripsave.com, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, er underlagt dansk ret og skal, hvis parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske domstole.